กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่1 มีนาคม 2567 นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสุรงค์ พรมคุณ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรโรงเรียนร่มโพธิ์โพธิ์วิทยา ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและได้ตระหนักถึงการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป