ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาตามระดับชั้นแยกชาย/หญิง

ระดับชั้นจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1252348
มัธยมศึกษาปีที่ 2261844
มัธยมศึกษาปีที่ 3322355
มัธยมศึกษาปีที่ 4152338
มัธยมศึกษาปีที่ 5161531
มัธยมศึกษาปีที่ 6101929
รวม124121145
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566