ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์
หัวหน้าฝ่าย,งานอนามัยฯ,งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

นายพริษฐ์ ม่วงมิตร
งานโสตทัศนูปกรณ์,งานอาคารสถานที่

นางสาวอริญชยา ยกพล
งานสำนักงานฝ่าย,งานประชาสัมพันธ์

นายธีระพงษ์ โพนปลัด