ฝ่ายอำนวยการ

างสาวประวีณา มีวงษ์
หัวหน้าฝ่าย,งานการเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
งานบุคคล,งานแผนฯ

นางสาวจุฑาภรณ์ เลิศศรี
งานสารบรรณ,งานพัสดุฯ

นางสาวพรพรรณ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวรุ่งทิวา ดอกพวง
เจ้าหน้าที่การเงิน