ฝ่ายวิชาการ

นางสาววรรณี สมเพชร
หัวหน้าฝ่าย
,งานหลักสูตร,งานแนะแนว

นางนันทธิดา แก้วสมศรี
งานทะเบียน,งานวัดและประเมินผล

นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน
งานประกันคุณภาพ

นางสาวนิษา ขันคำ
งานสำนักงานฝ่าย