นวัตกรรมการจัดการศึกษา

DOE โรงเรียน คือ Rompho Coach

C : Creative Technology : รู้เท่าทันเทคโนโลยี
O : Occupation and further study : การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
A : Aesthetic : สุนทรียภาพ
C : Culture : วัฒนธรรม
H : High thinking : คิดขั้นสูง