วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21