ฝ่ายบริหาร

นายประหยัด แก้วพิลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

นายวสุรงค์ พรหมคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา

นางสาววรรณี สมเพชร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวประวีณา มีวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเกศนก สาทิพจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวขวัญศิริ โคตะมา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน