ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวขวัญศิริ โคตะมา
หัวหน้าฝ่าย,งานสำนักงานฝ่ายฯ,งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี
งานป้องกันยาเสพติดฯ

นายสุพัฒน์ ประรัมย์
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวศรุดา พันธ์ศรี
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน