กิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่1-2กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยานำโดย นายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคี เสียสละ มีน้ำใจ