ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู 67

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา โดยการนำของนายประหยัด แก้วพิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา นายวสุรงค์ พรหมคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามสืบไป