ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสุขภาพ และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค

โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสุขภาพ และพลศึกษา
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันได้แก่
1. เด็กหญิงณิชาภัทร สุดสังข์
2. เด็กหญิงอนัตยพร เรืองคำ
3. เด็กหญิงธิมารา สายชล
ผู้ฝึกสอนได้แก่
1. นางสาวอริญชยา ยกพล
2. นางสาวประวีณา มีวงษ์