เผยแพร่ผลงาน

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสาวประวีณา  มีวงษ์