[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ

สื่อการเรียนรู้

ดูโทรทัศน์ออนไลน์


  

ชื่อ : นายสราวุธ สมรัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัชรินทร์ ศรีวงศ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี กลั่นประโคน
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกศกนก สาทิพจันทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประวีณา มีวงษ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพิชชา ซองศิริ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาชีววิทยา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขวัญศิริ โคตะมา
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุพัฒน์ ประรัมย์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางแพรวชมภู ประมูลจักโก
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรรณี สมเพชร
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาฟิสิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประมินทร์ วิญญายงค์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : สอนวิชาสังคมศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศุภภิญญา บุญเลิศ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนากร วงษ์ชัย
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนภัทร ศรีพุทซา
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาภาษาอังกฤษ/หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิสา สมรัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนวิชาภาษาอังกฤษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธัญญลักษณ์ พรหมคุณ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวสุรงค์ พรหมคุณ
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู
หน้าที่หลัก : สอนวิชาคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 : ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว