[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ

สื่อการเรียนรู้

ดูโทรทัศน์ออนไลน์

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวประวีณา มีวงษ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี
ตำแหน่งครู
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน/สอนวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชชา ซองศิริ
ตำแหน่งครู
สอนวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณี สมเพชร
ตำแหน่งครู
สอนวิชาฟิสิกส์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 : ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว