[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ

สื่อการเรียนรู้

ดูโทรทัศน์ออนไลน์

แผนผังหน่วยงาน
�ลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวประวีณา มีวงษ์
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี
ตำแหน่งครู
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพิชชา ซองศิริ
ตำแหน่งครู
สอนวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณี สมเพชร
ตำแหน่งครู
สอนวิชาฟิสิกส์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 : ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว