[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รร.ร่มโพธิ์วิทยา
เมนูหลัก
คลังเก็บรูปภาพ
หน่วยงานราชการ

สื่อการเรียนรู้

ดูโทรทัศน์ออนไลน์

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายสราวุธ สมรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายวัชรินทร์ ศรีวงศ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายนภัทร ศรีพุทซา
ตำแหน่งครู
หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายพงศ์พิทักษ์ เลิศศรี
ตำแหน่งครู
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน/สอนวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นางธัญญลักษณ์ พรหมคุณ
ตำแหน่งครู
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายพริษฐ์ ม่วงมิตร
ตำแหน่งครู
หัวหน้าฝ่ายงานบริการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ/สอนวิชาเกษตรกรรม
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
3 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
5 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
10 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
11 : ลูกจ้างประจำ-ชั่วคราว